VANLIGA FRÅGOR
Hur fungerar en solcellsanläggning

Vanligtvis är solpaneler rektangulära med en dimension på ca. 1 x 1,7 meter, och har en märkeffekt på mellan 285 och 350 Watt. En solcellsanläggning består sen av tiotals seriekopplade solpaneler, vilket för en vanlig villa oftast blir anläggning på mellan 5 000 och 15 000 W — dvs 5 och 15 “kW”.

Märkeffekten anger hur mycket el den kan producera vid ideala förhållanden, dvs när det är helt molnfritt, solen ligger vinkelrätt mot panelerna, och det är relativt svalt ute. I praktiken är förhållanden sällan optimala och elproduktionen i en solcellsanläggning varierar hela tiden.

Solpaneler producerar likström. För att kunna använda elen i hushållet behöver strömmen omvandlas till växelström. Detta sker med en så kallad växelriktare. Från växelriktaren matas elen in på husets elsystem, där den antingen används till att driva hushållets apparater, eller — om solcellsanläggningen producerar mer el än vad hushållet använder — matas ut och säljs via elnätet.

Kan man sälja elen man producerar

I stort sett alla husägare med solceller kommer att producera mer el än vad man använder i hushållet, t.ex. mitt på dagen en solig sommardag. Vid de tillfällen går solelen automatiskt ut på elnätet och man får betalt för elen från ett elbolag (ofta samma som man köper el ifrån).

Förutom att få betalt för solelen från sitt elbolag får man även en så kallad skattereduktion från staten. Skattereduktionen ligger på 60 öre per kWh och innebär att värdet på den el som används direkt i hushållet och den el som säljs till elbolaget ofta är ganska lika. 

Vilka bidrag finns

Sedan Januari 2021 så kan man få vad man kallar ett grönt avdrag när man installerar en solcellsanläggning. Det fungerar som ett ROT-avdrag där man kan få 15% avdrag eller max 50 000 kr. 

Kan man ha solceller på alla typer av tak

Så länge det är relativt skuggfritt och finns en tillräckligt stor tillgänglig yta åt syd, öst eller väst passar de flesta tak bra för solceller. Det finns dock några saker man bör tänka på. Solpanelerna kommer att sitta uppe länge — livslängden för en solcellsanläggning är i regel en bra bit över 25 år — så man bör fundera över hur bra skick taket är i och eventuella behov av renovering under de kommande 25 åren.

Det finns montagelösningar för de flesta typer av tak: tegeltak, plåttak och papptak.

För en vanlig villa är den extra vikt som solpaneler medför ofta liten jämfört med den vikt som taken är dimensionerade för. I Sverige dimensioneras tak t.ex. för att tåla snölaster på 150 kg/m2 – 400 kg/m2 medan solpaneler väger ca 10-15 kg/m2. Är du osäker på takets konstruktion kan det dock vara bra att höra med en fackman.

Vilken lutning och vilket vädersträck är bäst

Tak som ligger åt syd är de bästa, men även öst- och västvända tak lämpar sig väl för solceller. De tak som ligger åt öst och väst producerar cirka 80 procent av de anläggningar som ligger mot sydlig riktning.

I södra Sverige är den optimala lutningen cirka 35 grader och för norra Sverige är den cirka 45 grader. Lutningen är dock i regel inte så viktig. Ligger lutningen mellan 15 och 60 grader är det som mest bara några procent lägre utbyte jämfört med optimal lutning. Med andra ord, de flesta vanliga villatak lämpar sig väl för solceller.

Har du ett tak som inte lutar mer än 5–6 grader är det standard att vinkla upp solceller med hjälp av montagesystem mot syd i cirka 15–20 grader.

Krävs det bygglov

Sedan 1 augusti 2018 behövs normalt inte bygglov för de som installerar solceller som följer byggnadens form. Det finns dock en del undantag.

Om anläggningen integreras i taket, dvs ersätter ett takmaterial såsom tegel eller plåt.
Om anläggningen vinklas upp i förhållande till takets lutning. Detta är ofta fallet om man installerar en anläggning på ett platt tak.
Om huset har förhöjd kulturskyddsklass.
Om det finns rådande planbestämmelser i området som exempelvis ställer krav på takets färg och utformning.
Om huset ligger i ett område som klassas som “riksintresse för försvaret” (detta gäller framförallt flygfält samt skjut- och övningsfält).

Vi hjälper er i kontakten med byggnadsnämnden i er kommun

Hur underhåller man en solcellsanläggning

En solcellsanläggning behöver mycket lite underhåll. När väl anläggningen är uppe är den i princip självgående. I allmänhet behöver man t.ex. varken rengöra eller skotta bort snö från panelerna för solelproduktionens skull. Mycket lite av årsproduktionen sker under vintern (en solcellsanläggning producerar ungefär 5% av årsproduktionen från första november till sista februari) och smuts regnar oftast bort.

I vanliga fall är den enda kostsamma åtgärden som behöver göras är att byta växelriktaren någon gång under solpanelernas livslängd.

Solåtervinning i Sverige AB
Hortensiagatan 4
256 68 Helsingborg
Organisationsnummer: 559243-2636

KONTAKT
Telefon: 042-22 55 15
Epost: info@solatervinning.se